اقتصادی

تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه اند

سخنگوی کمیته برنامه و بودجه گفت که براساس گزارشات روسای سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ، آنها در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل روبرو هستند.

محمدمهدی مفتح در نشست امروز کمیته برنامه و بودجه در گفت وگو با خبر فوری ، اظهار داشت: در این جلسه عبدالملکی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، رئیس سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری برای بررسی فعالیت ها و برنامه ها.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش روسای سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ، این سازمان ها در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل هستند و وجوهی که از طریق بیمه به دست می آید مسئولیتی در قبال پرداخت حقوق و کمک هزینه بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت.”

مفتح ادامه داد: وزیر کار همچنین استفاده از تجربیات بسیاری از کشورها در ایجاد اصلاحات پارامتری در صندوق های بازنشستگی ، یعنی تغییر سن بازنشستگی و ساعت کار افراد را توضیح داد.

به گفته وی ، اعضای کمیته نظر خود را درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی ، ایجاد اشتغال در استان های فقیرنشین ، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند.

انتهای پیام