اقتصادی

اهم برنامه‌های هفته پژوهش‌وفناوری در حوزه ارتباط با صنعت اعلام شد

مدیرکل دفتر روابط صنعتی وزارت علوم از مهم ترین برنامه های هفته پژوهش و فناوری روابط صنعتی خبر داد.

به گزارش خبر فوریدکتر سعید سیف، مدیرکل دفتر روابط صنعتی وزارت علوم می گوید:

ارائه پایان نامه های موثر بر اساس درخواست ها و پایان نامه ها در زمینه تولید، حمایت و حقیر

– شناسایی و ارزیابی طرح های صنعتی منتخب توسط دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دولتی

– شناخت و قدردانی از دانشگاه های آموزش عالی در تعامل با جامعه و صنعت

انتخاب و جذب اعضای هیئت علمی و دانشمندان ارشد با همکاری جامعه و صنعت

– شناسایی و گنجاندن فرصت های یادگیری بالاتر از نظر تولید، حمایت و موانع

– شناسایی و ارزیابی شرکای صنعتی منتخب از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

– شناسایی و به اشتراک گذاری تجربیات و الگوهای موفق دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دولتی

– ویرایش سوم مدل ها و راهکارهای جدید برای همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت

برگزاری نشست های مشترک دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی با دولت های استانی و دستگاه های اجرایی

– انتشار 1400 عنوان کتاب عملکرد ( مهارت آموزی – نظارت بر استخدام – قراردادهای صنعتی)

برگزاری نشست مشترک با وزارت کشور برای تمرکز بر ماموریت ها و بهره برداری از استان

– برگزاری نشست روش ها و مدل های افزایش کارایی در جامعه دانشگاهی

– برنامه ریزی مشارکت دانشگاهیان برای استفاده از نمایشگاه آزمایشی و رفع نیازهای صنایع.

انتهای پیام/