اخبار عمومی

حذف نام شهرداری از سردر خانه هنرمندان کرج مصوبه قانونی دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین – u.s. وزارت امور خارجه: وجود دارد مقدار زیادی از زمان پیش خبر از حذف نام از گورستان شهر به درب خانه هنرمندان در فضای مجازی راه اندازی شده است. اخبار در مورد واکنش های بسیاری که مرتبط با آن است.

برخی از استدلال برای حذف نام از گورستان شهر به درب خانه از هنرمندان بدون اجازه از مدیریت یک شهر رخ داده است و برخی از دیگران او گفت: ایوان خانه هنرمندان تهران یا اصفهان نیز نام این شهر به چشم می رسد.

علیرضا رحیمی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری شهر کرج در مصاحبه با خبرنگار آنلاین که در پاسخ به این آغاز ماجرا آن است ؟ او گفت که در پایان سال گذشته با حکم شورای شهر و با حمایت از شهردار در خانه با یک باغ واقع در قلب naval war college به نام خانه هنرمندان, نامزد و نمایندگان انجمنهای هنری این شهر آن را به تحویل داده می شود.

وی افزود: “بعد از این همه تشریفات قانونی و OK فرماندار را در باغ به هیئت امنای خانه هنرمندان به آن تحویل داده می شود.

معاون فرهنگي شهرداری شهر کرج در لبه و سپس حذف نام از گورستان شهر به درب خانه هنرمندان گفت: هدف مدیریت شهری از ایجاد همبستگی میان هنرمندان این شهرستان است و از این رو به باغ خانه در حال رفتن برای تحویل به آنها پاتوقی برای هنر.

رحیمی با اشاره به این که اعضای شورای شهر یکی از هیئت امنای خانه هنرمندان گفت که سوال از حذف نام این شهر در ایوان خانه هنرمندان در تهران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست آن بود که مطرح است این واقعیت است که آن اموال از خانه هنرمندان به نام شهرستان اما دیدن به آن است که مرز بین هنرمندان و مدیریت یک شهرستان نیست و این که آنها یک حس “تعلق’ چرا که همه وجود دارد فقط به هنرمندان در این مجموعه باقی بماند.

او با اشاره به این که ورودی خانه هنرمندان تهران نیز تنها در جدول لیگ هنرمندان خانه است نام شهرستان است گفت: با تصویب هیئت امنای خانه هنرمندان این گام مهمی است و برای هر گونه نقض هنوز.

ساختمان شخصیت در یک پارک در شهر کرج

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی و امکانات ورزشی این شهرستان از ایران و همچنین اقدامات در حوزه هنر انجام شده است,” او گفت: این سازمان بر اساس سیاست های کلی, و غیره. زمین شهردار و اعضای هیئت مدیره از منطقه در زمینه فرهنگ و هنر و توجه ویژه این هیچ.

رحیمی با اشاره به این که بیش از ۲۴ درصد در سال جاری بودجه این سازمان در زمینه هنر اختصاص داده شده است به او گفت: این برای ما مهم است برای نشان دادن توجه ویژه به مدیریت شهری در این دسته از هنرهای زیبا.

از سوی دیگر نیاز برای ساخت گالری در کلان شهر ایران گفت: در سال جاری و به همت مدیریت یک شهر مجموعه ای از گالری در شهر کرج, ساختمان در حال رفتن به.

از معاون فرهنگی شهرداری کرج برای ساخت پلاتوی مواد و روبسته تئاتر در پارک در این شهر گفت: “این سه شخصیت در پارک ها در ایران, ساختمان در حال رفتن به.

رحیمی در مورد وضعیت در تئاتر شهر گفت: “ایجاد این بسیار مهم پروژه انجام می شود و پس از آن در نیمه دوم سال عملیات آن در حال اجرا آغاز آن است.