اخبار عمومیکسب و کار خبر فوری

وثیقه برای کلاهبرداری

زمانی‌ که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، لازم ‌است در خصوص آن تحقیقاتی صورت‌ گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق ‌افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به‌درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن ‌شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش می‌کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند.

برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می‌دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می‌کند.با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را به‌صرف انتساب یک جرم اثبات‌نشده سلب یا محدود کرد. به‌همین‌جهت برای آن ‌که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده ‌است.

قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به‌ موجب آن، آزادی متهم به کلاهبرداری به ‌مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می‌شود. بدین ‌ترتیب قرار تامین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته‌اند، خسارات واردشده به زیان‌دیده از جرم را جبران کنند.

قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می‌خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

به گزارش مهداد، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه‌ نقد برای افراد دشوار است و نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا‌ر دهند.

ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. مال منقول هم نیاز به ‌جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج‌ترین شوکیل کلاهبرداری بیان میدارد: خوب است بدوا بدانید که کلاهبرداری چیست و چه معنایی دارد؟ جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت بوده که در دعاوی کیفری محاکم ما بسیار مورد طرح قرار گرفته و تنظیم شکواییه بر مبنای جرم کلاهبرداری بسیار شایع است.

این جرم به معنای انجام مانور متقلبانه توسط کلاهبردار و فریب مالباخته و بردن مال وی است. در مقاله حاضر به بیان وثیقه برای جرم کلاهبرداری و اعتراض به آن و سایر مراحل قرار تامین کیفری مربوطه میپردازیم.

میزان وثیقه در جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری بیان داشته: نظر به اینکه در دعاوی کیفری همچون جرم کلاهبرداری، اصولا بازپرس یا دادیار مربوطه متخصص در جرایم ارجاعی به شعبات ایشان هستند، بر این امر واقف هستند و بهترین اشخاص جهت دانستن این مورد میباشند که میزان وثیقه برای جرم کلاهبرداری بستگی به میزان خسارت وارده بر بزه دیده است. وکیل باتجربه کلاهبرداری ادامه میدهد: خوب توجه نمایید که میزان وثیقه برای جرم کلاهبرداری به میزان مالی که از شاکی برده شده و مورد ادعای او است بستگی دارد. لذا نباید میزان وثیقه از خسارت مالی شاکی کمتر باشد.

قرار تامین کیفری چیست؟

وکیل دعاوی کیفری میگوید: بهترین تعریف که ساده ترین آنهاست بیان کننده این امر است که قرار تامین کیفری، به معنای تضمین جهت حضور متهم در تمام مراحل رسیدگی و بعضا جبران خسارت بزه دیده از محل آن است.

رایج ترین وثیقه برای جرم کلاهبرداری

اذعان میدارد: در دعاوی کیفری همچون جرم کلاهبرداری که منجر به طرح پرونده کیفری میشود، رایج ترین وثیقه برای جرم کلاهبرداری، تودیع سند ملک میباشد.

  • نکته: خوب است بدانید بارعایت سایر شرایط، هر مال منقول و غیر منقول را میتوان به عنوان وثیقه در قرار تامین کیفری تودیع نمود.

مرجع صادرکننده قرار تامین کیفری

وکیل دعاوی کیفری میگوید: پس از طرح پرونده کیفری و ثبت آن، پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع صالح ارسال میگردد. لذا دادسرایی که در معیت دادگاه مربوطه فعالیت مینماید، صالح به صدور قرار تامین کیفری میباشد. وکیل دعاوی کیفری می افزاید: در دعاوی کیفری که مرجع صالح به رسیدگی مستقیما دادگاه میباشد، همان دادگاه اقدام به صدور قرار تامین کیفری حسب مورد مینماید.

مراحل تودیع وثیقه برای جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری نظر به باتجربه بودن و آگاهی از رویه دادگاه ها و محاکم در پرونده کیفری همچون جرم کلاهبرداری، بیان میدارد: پس از اینکه سند مالکیت چه از ناحیه متهم و چه از ناحیه شخص ثالث بعنوان اجاره وثیقه به مرجع رسیدگی کننده تسلیم شد، جهت تعیین بها و ارزش ملک و همخوانی آن با میزان خسارت وارده بر شاکی، به کارشناسی ارجاع میشود. کارشناس بها و ارزش و قیمت وثیقه برای جرم کلاهبرداری را تعیین و به محکمه تقدیم میدارد. سپس قرار قبولی وثیقه مذکور صادر میشود.

نکته: وکیل متخصص و باتجربه از ابتدای امر شما را راهنمایی نموده و تبیین میدارد که باید به چه نحوی مراحل تودیع وثیقه برای جرم کلاهبرداری را انجام دهید که از صرف زمان آنهم بیهوده، جلوگیری شود.

میزان وثیقه با وجود بیمه

بهترین وکیل دعاوی کیفری که متخصص در هر پرونده کیفری میباشد خاطر نشان میدارد: هنگامیکه جبران خسارت بزه دیده در برخی از دعاوی کیفری از محل بیمه نیز صورت میپذیرد و بیمه عهده دار پرداخت مبلغی است، اخذ وثیقه جایز نیست.

وکیل کلاهبرداری مثال میزند: خوب است بدانید اگر خسارت شاکی ٢٠٠ میلیون تومان باشد و بیمه عهده دار پرداخت مبلغ ١۵٠ میلیون تومان باشد، صرفا بابت ۵٠ میلیون تومان دیگر که مورد ادعای شاکی است، از متهم وثیقه دریافت میشود.

تعویض وثیقه برای جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری که متخصص و حرفه ای میباشد، می افزاید: متهم یا شخص ثالث که تودیع کننده وثیقه برای جرم کلاهبرداری بوده اند، میتوانند از مقام رسیدگی کننده تقاضای تعویض مال مورد وثیقه را بنمایند. وکیل دعاوی کیفری ادامه میدهد: در صورت موافقت مرجع قضایی و جری سایر مراحل، امکان تعویض و جابجایی مال مورد وثیقه وجود داشته و سند پیشین از توقیف خارج میشود.

اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

  • اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری چگونه است؟
  • مهلت اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری چقدر است؟
  • برای ثبت این اعتراض باید کجا برویم؟
  • رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه برای جرم کلاهبرداری چگونه است؟

خوب است بدانید که قرار تامین کیفری در هر مرحله از دادرسی قابلیت اصدار دارد. اگر قرار تامین کیفری در نهاد دادسرا صادر شود، قابلیت اعتراض در دادگاه دارد. چنانچه قرار تامین کیفری همچون وثیقه برای جرم کلاهبرداری در دادگاه صادر شود، میتوان به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و رسیدگی به آن را خواستار گردید.

اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری در دادسرا

تصور نمایید ، برای اخذ اظهارات به دادسرا دعوت میشود. پس از حضور متهم در دادسرا و ارایه اظهارات نزد بازپرس یا دادیار، در صورت توجه اتهام به متهم از وی قرار تامین کیفری اتخاذ میگردد.

بعنوان مثال شخصی به ارتکاب جرم کلاهبرداری جمعا به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم گردیده است. مقام رسیدگی کننده در دادسرا با درنظر گرفتن جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و نتیجه حاصله از جرم، برای متهم وثیقه متناسب صادر مینماید. حال متهم راسا یا توسط وکیل کلاهبرداری خویش، نسبت به اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری اقدام مینمایند. به این اعتراض خارج از نوبت و در وقت فوق العاده در دادگاه کیفری دو یعنی دادگاه صالح به رسیدگی نسبت به اصل دعوا رسیدگی انجام شده و نظر دادگاه در این خصوص قطعی و لازم الاتباع برای دادسرا میباشد.

اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری در دادگاه

  • آیا دادگاه میتواند برای جرم کلاهبرداری قرار وثیقه صادر نماید؟
  • در چه شرایطی دادگاه قرار تامین کیفری همچون وثیقه برای کلاهبرداری صادر مینماید؟

خوب است بدانید در برخی از پرونده ها به دلایل مختلفی، تا پایان مرحله دادسرا، امکان دسترسی به متهم فراهم نشده و نظر به عدم حضور وی در دادسرا و عدم دستگیری او، برای ایشان قرار تامین کیفری صادر نگردیده است. حال که پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه میباشد، یا متهم راسا در محکمه حاضر گردیده یا به هر طریقی به وی دسترسی حاصل گردیده است. اکنون دادگاه راسا یا به تقاضای دادستان نسبت به متهم قرار تامین کیفری صادر مینماید. تصور نمایید متهم به قرار مصدور معترض باشد، در این فرض، مقام صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری که از دادگاه صادر شده است، دادگاه تجدید نظر استان میباشد.

مهلت اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

  • برای اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری چقدر زمان داریم؟
  • تا چه مدت فرصت اعتراض به قرار وثیقه برای جرم کلاهبرداری در قانون در نظر گرفته شده است؟

خوب است بدانید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار وثیقه ده روز از تاریخ صدور است. خواه این اصدار از مرجع دادسرا باشدخواه در دادگاه صادر شود. مهلت مقرر در قانون ده روز از تاریخ صدور قرار تامین کیفری میباشد. در رویه عملی به این صورت است که در همان روزی که قرار تامین کیفری صادر میشود، متهم نسبت به اعتراض به آن اقدام مینماید و رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری در همان روز در مرجع بالاتر صورت میپذیرد.

وکیل کلاهبرداری، متخصص و باتجربه در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران متشکل از بهترین وکلای باتجربه و حرفه ای، آماده ارائه خدمات حقوقی در کلیه زمینه های دعاوی کیفری، بخصوص جرم کلاهبرداری از نخستین مرحله دادسرا تا به انتهای صدور حکم قطعی میباشند. بهترین پیشنهاد به شما عزیزان، اخذ از وکیل متخصص در هر پرونده کیفری میباشد. خوب است بدانید از تنظیم شکواییه و تنظیم لوایح تا انجام کلیه دفاعیات لازم در پرونده کیفری شما، توسط وکیل متخصص و باتجربه صورت میپذیرد. لذا یکی از ارزشمندترین وجوه تمایز موسسه حقوقی ما از سایر موسسات، کادر متشکل از وکلای پایه یک که حرفه ای، باتجربه و متخصص میباشند است. جهت مشاوره با وکیل کلاهبرداری در تهران با ما تماس بگیرید.

کل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می‌شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه ۲ تهران را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی می‌دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به‌عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟

همان ‌گونه که گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزه‌دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه‌دیده باشد.
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌و‌ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می‌شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از ۵۰۰ میلیون تومان طلب بزه‌دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است:

قرار اخذ وثیقه

در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می‌توانند تهیه کنند.