آخرین وضعیت بارش‌های پاییزه در کلانشهرها

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور، طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۳ آذر در کشور به‌طور میانگین حدود ۵.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد و روند بارندگی غالب کلانشهرها نسبت به بلندمدت کاهشی بوده است.

به گزارش خبر فوری، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی در پی فعالیت سامانه بارشی در کشور طی هفت روز گذشته منتهی به  ۲۳ آذر به‌طور میانگین ۵‌.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد این در حالیست که این میزان در بلندمدت ۷.۹ میلیمتر بود. میانگین بارش‌های ماه جاری ۷.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده اما میانگین بارندگی‌های بلند مدت ۲۴.۷ میلیمتر است بنابراین بارندگی‌های ماه جاری نسبت به بلندمدت، ۷۰.۳ درصد کاهش داشته است.

از ابتدای سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) نیز به‌طور میانگین ۳۲.۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده این در حالیست که میانگین بارندگی‌های بلند مدت ۵۱.۷ میلیمتر است و بارش‌های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت، ۳۶‌.۹ درصد کاهش داشته است.

در کلانشهر اصفهان طی هفت روز گذشته ۳.۱ میلیمتر بارندگی ثبت شده که نسبت به بارش ۳.۶ میلیمتری بلندمدت کاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای ماه جاری تاکنون نیز به‌طور کلی ۳.۳ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که نسبت به بارش ۱۱.۹ میلیمتری بلندمدت ۸.۷ میلیمتر کاهش داشته است.

اصفهان از ابتدای سال آبی جاری ۱۳.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالیست که میانگین بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۲۱.۳ میلیمتر بوده و این آمار نشان‌دهنده کاهش ۸.۲ میلیمتری بارش‌ها نسبت به بلندمدت است. باتوجه به میانگین بارندگی‌های سال گذشته این شهر که  ۱۳.۳ میلیمتر بود، میانگین بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۰.۲ میلیمتر افزایش داشته است.

شیراز نیز طی هفت روز گذشته حدود ۶.۸ بارندگی دریافت کرده و نسبت به میانگین بلندمدت که ۲۱.۵ میلیمتر است  ۱۴.۷ میلیمتر بارش‌ها کاهش را نشان می‌دهد. در این کلانشهر از ابتدای فصل جاری تاکنون نیز ۵۳.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و نسبت به بارندگی ۱۰۸.۴ میلیمتری بلندمدت ۵۵ میلیمتر کاهش دارد. بارش‌های سال جاری این کلانشهر نسبت به بارندگی ۱۲۱ میلیمتری سال گذشته ۶۷.۶ میلیمتر کمتر شده است.

اهواز طی هفت روز گذشته ۵.۹میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. این شهر در بلندمدت  تنها ۱۲.۶ میلیمتر بارندگی در این بازه زمانی داشته بنابراین بارش‌ها طی هفت روز گذشته ۶.۷ کاهش یافته است.

بارش‌های ۵۸.۵ میلیمتری اهواز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین ۶۳.۷ میلیمتری بلندمدت  ۵.۲ میلیمتر کاهش داشته است البته به‌طور کلی این بارش‌ها نسبت به میانگین بارش‌های ۲۱.۱ میلیمتری سال گذشته ۳۷.۴ میلیمتر افزایش را نشان می‌دهد.

کرج نیز جزو کلانشهرهایی است که با ۱.۶ میلیمتر بارندگی طی هفت روز گذشته نسبت به میانگین بلندمدت به میزان ۱۲.۷ میلیمتر ۱۱ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. این کلانشهر از ابتدای فصل جاری نیز ۶۱.۸ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و بارش‌های آن نسبت به بارش‌های ۱۱۲.۷ میلیمتری بلندمدت ۵۰.۹ میلیمتر کاهش یافته است. با وجود این کم‌بارشی‌ها، نسبت به سال گذشته که این شهرستان ۴۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرد، ۱۹.۸ میلیمتر افزایش بارش داشته است.

کلانشهر تهران طی هفت روز گذشته ۱.۶ میلیمتر بارش دریافت کرده است. میزان بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۸.۱ میلیمتر است. درواقع بارش‌های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت  ۶.۵ میلیمتر کاهش داشته است. کلانشهر تهران از ابتدای فصل جاری با بارش ۳۲.۴ میلیمتری نسبت به بارش‌های ۶۷.۵ میلیمتری بلندمدت  ۳۵.۱  میلیمتر کاهش بارندگی داشته است این در حالیست که با وجود کم‌بارشی نسبت به بلندمدت، سال گذشته در همین بازه زمانی تهران ۲۰.۱ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۱۲.۳ میلیمتر افزایش یافته است.

تبریز طی هفت روز گذشته ۱۳ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که در مقایسه با بارش ۴.۴ میلیمتری بلندمدت ۸.۶ میلیمتر افزایش داشته است. از ابتدای فصل جاری تا کنون نیز ۴۵.۱ میلیمتر بارندگی در این کلانشهر ثبت شده است که در مقایسه با بارش ۵۶.۷ میلیمتری بلندمدت ۱۱.۷ میلیمتر کاهش داشته است.

این کلانشهر سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۵.۷ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین بارش در سال آبی جاری ۱۹.۴ میلیمتر افزایش یافته است.

مشهد نیز طی هفت روز گذشته ۱.۶ بارش دریافت کرده است که در مقایسه با بارش ۳.۷ میلیمتری بلندمدت ۲.۲ میلیمترکاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای فصل جاری نیز ۱۸.۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالیست که در بلند مدت  ۳۰.۹ میلیمتر بارندگی دریافت کرده بنابراین میزان بارندگی‌ها در این بازه زمانی نسبت به بلندمدت ۱۲.۵ میلیمتر کاهش داشته است. این کلانشهر در مقایسه با بارش‌های ۱۷ میلیمتری سال گذشته نیز ۱.۴ میلیمتر افزایش بارندگی داشته است.

انتهای پیام

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.