اخبار عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها به خوبی نشان می دهد ،اینترنت و فضای مجازی عرصه جدیدی به سیاست داده است ،آنها افراد، گروه ها هستند ،مختلف و دولتی ،بازیگری و سیاست، آنها برده اند.

سیاست سایبری یک مفهوم دو بخشی است ،مرجع تعامل و پیوند دو حوزه سیاسی باشد (محل دوستی، همکاری، رقابت، درگیری و جنگ بر سر ارزش ،و علایق) و اینترنت (فضایی جدید برای بازیگری) دارد. برخی از کارشناسان از این هم فراتر می روند، ادامه دهید و در مورد سیاست سایبری تحت عنوان صحبت کنید سیاست عالی» در عوض خط مشی پایین» انجام داده است، هستند.

در زمینه روابط بین ،بین المللی، متاثر از سنت، ism، مسائل بین، به موضوعات بسیار مهم و حیاتی بین المللی مانند امنیت و مسائل کمتر مهم مانند مشکلات اقتصادی تقسیم می شود. ،بودن. به گفته برخی کارشناسان، با توجه به اهمیت فضای مجازی، ،سیاست سایبری را باید به عنوان یکی از مهم ترین، حیاتی ترین و امنیتی ترین مسائل یا خط مشی بالا در نظر گرفت. اشاره کردند، امروز آن را یک میلیون درآورید ،صدها نفر در سراسر جهان به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و هر روز بر تعداد کاربران و سطح و عمق استفاده از اینترنت افزوده می شود.، این امر فضای بسیار مهمی را برای بازیگری و در نتیجه برای سیاست فراهم کرده است. تعداد کاربران روزانه و همچنین سطح فناوری، اضافه می کند، بودن. در این شرایط فضای مجازی نقش مهمی در هدایت افکار عمومی، ایجاد ترجیحات دارد، و آرزوها، دیپلماسی عمومی، جاسوسی، خرابکاری، جنگ، درگیری و هر چیزی که فضای سیاسی واقعی را می سازد، دارد.، دادن. در نتیجه باید فضای مجازی را جزئی از سیاست بالا دانست.

چارچوب نظری و مهمترین تأثیرات فضای مجازی بر سیاست و روابط بین الملل شامل سه موضوع اساسی است. موضوع اول؛ ارائه «دستور مفهومی» برای تبیین رابطه فضای مجازی و سیاست. موضوع دوم؛ ارتباط گسترده بین فضای مجازی و سیاست را بشناسید و به آن اعتقاد داشته باشید. موضوع سوم؛ توضیح مسیر و موضوعات مهم در این لینک.

راه اول مربوط به تعامل مرکز با مرکز است. در واقع، در این شرایط، دو زیرسیستم متقاطع می شوند که در درون دو عامل از نوع مرکزی عمل می کنند. در این شرایط، ارزش‌های اساسی و ضروری آنها تغییر کرده و تنظیم فرآیند وابستگی متقابل، به نحوی که موجب افزایش رفاه یا جلوگیری از ضرر و زیان شود، بالاترین ارزش تلقی می‌شود و بنابراین تهدیدها خارج از حالت سنتی است. و به عنوان یک تهدید تلقی می شوند. رفاهی که با ناکارآمدی مواجه است و این اقدام توسط بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی قابل انجام است و در نهایت اینکه در قدرت نظامی ضعیف نقاط ضعف تعریف نمی شود. آسیب‌پذیری‌ها با فقدان توانایی مقابله با پیامدهای بد فرآیندهای جدید، به‌ویژه در فرآیند وابستگی متقابل اقتصادی و تنظیم آن برای افزایش رفاه تعریف می‌شوند. از سوی دیگر، نظام بین الملل در مجموع در این لایه، در جهت ثبات و تداوم، ضمن مواجهه با تهدیدات و بازیگران جدید، با ضعف مربوط به سازماندهی الگوهای رفتاری و تنظیم فرآیندهای جدید مواجه است.

راه دوم مربوط به تعامل محیط با محیط و ملاقات دو محیط با یکدیگر است. در محیط‌های مذکور که می‌توان آن‌ها را به عنوان مناطق آشوب نیز تصور کرد، امنیت با توجه به چهار پارامتر سازنده آن و در قالب سنتی تعریف می‌شود. در محیط مذکور، فرآیندهای مدرن تسلط و غلبه پیدا نکرده اند، زیرا اساساً نیروهای عمیق سیستمی در این حوزه به اندازه کافی مؤثر نبوده و در نتیجه نتوانسته اند فضای جدیدی ایجاد کنند. در نتیجه چنین محیط هایی، اصل هرج و مرج مهمترین اصل نظم است.

در این راستا این خرده سیستم با مشکل بقای واحد مواجه است و مهمترین نقطه ضعف آن در توزیع قدرت و ساختار نامتعادل قدرت نهفته است و موثرترین سازوکار آن برای بقا تعادل است. قدرت در اشکال مختلف آن در نهایت وضعیت سوم شامل تلاقی دو محیط مرکزی و محیطی است. به عبارت دیگر، محیطی با ویژگی های سنتی با محیطی با ویژگی های مدرن تعامل دارد. در این حالت، چون محیط می تواند در مقابل محیط مرکزی وارد شود، جریان ها از مرکز به پیرامون می روند. در این شرایط، حاشیه با بازیگران بسیاری از مرکز، اعم از دولتی و غیردولتی مواجه است. این بازیگران ارزش‌های اساسی و ضروری حوزه پیرامونی نظام اعم از ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن را تهدید می‌کنند و در اعمال این تهدیدات، قاعده سیاست سایبری جایگزین یا به‌عنوان سیاست واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت فضای جدیدی در سطح بین المللی ایجاد شده است که با توجه به نظریه ها، رویکردها و سطوح گذشته قابل تحلیل نیست. در واقع محتوا و فلسفه فضای جدیدی به نام فضای مجازی با گذشته بسیار متفاوت است. در این فضای جدید، شکل های جدید و متفاوتی از دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ در کنار الگوهای گذشته پدید آمده است. علاوه بر این، بسیاری از بازیگران مختلف، بسیار مبهم و غیرقابل پیش بینی به بازیگران معمولی اضافه شده اند. در نتیجه این شرایط، باید بر نظریه ها، دیدگاه ها و رویکردهای جدید تأکید کرد که نسبت به گذشته بسیار انعطاف پذیرتر و بازتر هستند.

6565