اقتصادی

تولید آب شیرین با کمترین مخاطرات زیست محیطی

محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری محققان دانشگاه تربیت مدرس تهران موفق به تولید آب شیرین با ترکیبی از اسمز معکوس و سیستم های خورشیدی با حداقل خطرات زیست محیطی شدند.

به گزارش خبر فوری، پژوهشگران این دانشگاه با همکاری محققان دانشگاه تربیت مدرس تهران به سرپرستی دکتر علی متولی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی بیوسیستم، در پایان نامه ارشد محسن نصرالهی، در سال خورشیدی. سیستم های حرارتی برای تولید آب شیرین از روش های نمک زدایی آب نمک و روش های تغییر فاز شامل تقطیر آبشاری با متمرکز کننده سهموی خطی، تقطیر با متمرکز کننده صفحه ای و تقطیر خلاء با متمرکز کننده سهموی خطی) و غشایی (اسمز معکوس با منبع انرژی تجدید ناپذیر و خورشیدی). ). منابع انرژی تجدیدپذیر) استفاده شد.

وی اگرچه با اشاره به اینکه روش‌های مورد استفاده در گذشته متکی بر انرژی‌های تجدیدناپذیر بوده و عموماً آلاینده‌های زیادی تولید می‌کردند، گفت: در مطالعه حاضر، محققان از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و نقش آن در تولید آب شیرین برای بهبود آن استفاده کردند. عملکرد دستگاه های طراحی و ساخته شده بر اساس مصرف انرژی و همچنین کاهش خطرات زیست محیطی است.

وی در این خصوص گفت: با توجه به نقش مهم انرژی و آب در زندگی بشر امروزی و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در زمینه بهره مندی از انرژی خورشیدی و همچنین کمبود آب شیرین در بسیاری از مناطق کشور. به ویژه در مناطق جنوبی کشور ضروری است با تحقیقات گسترده در زمینه توسعه و استفاده از این انرژی های تجدیدپذیر و لزوم استفاده از این انرژی در مناطق کم برخوردار برای تولید آب شیرین، آب شیرین کشور افزایش یابد. .

نتایج این تحقیق که به سرپرستی دکتر متولی و با مشاوره دکتر احمد بناکار و مهدی منتظری انجام شد، نشان داد که کمترین آسیب زیست محیطی در روش اسمز معکوس با استفاده از منبع انرژی خورشیدی رخ می دهد، بنابراین هنگام تغییر از فسیلی به انرژی تجدید پذیر. انرژی، آسیب زیست محیطی 91٪ کاهش می یابد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، نتایج این مطالعه در یکی از مجلات معروف دنیا به نام Desalination با ضریب تاثیر 211.11 منتشر شده است.

انتهای پیام