انتخاب مشکل در انتخابات 1402

بدیهی است اگر در هر کشوری دو جناح رقیب باشد و هر یک برنامه داشته باشند خیلی زود تصمیم گیرندگان تکلیف خودشان را میدانند یا به یکی رأی میدهند یا اصلاً رأی نمیدهند ولی وقتی انتخاب زیاد شد تصمیمگیری بسیار مشکل میشود و دقت و وقت بیشتری را از موکلین میگیرد.

سیاهه هایی که از گوشه کنار مربوط به گروهها منتشر میشود اگر چه برای بعضی کار را آسانتر میکند اما بسیاری از افراد واجد شرط را پوشش نمیدهد زیرا:

اولاً گروهها و شبه احزابی که در زمان انتخابات به وجود می آیند نه واقعاً حزب اند و اغلب نه دارای خط مشی روشن اند و نه پس از انتخابات دوام دارند و بیشتر سیاسی وسلیقه ای و احساساتی اند .

سیاهه ای که آنها پس از کلی مشورت تهیه میکنند صد در صد بیانگر خواست واقعی آنها نیست و با لیت و لعلّ و بیشتر با حدس وگمان و احتمال توأم است. وانگهی اغلب به سر لیست نگاه میکنند که هم میتواند نقطه مثبت باشد وهم نقطه منفی.

مثبت از اینجهت که سر لیست بیشتر داعیه ریاست دارد و تکلیفش مشخص است و منفی از اینجهت که چه بسا افرادی که با لیست موافقند اما با ریاست سر لیست موافق نباشند و بخواهند به بعضی مطابق با شناخت خودشان رأی بدهند.

بنابراین پیشنهاد میشود که در ازای این اقدام شورای نگهبان، تهیه کنندگان لیست به جای محدودکردن افراد به تعداد نیاز انتخابی منطقه شان، در شهرهای بزرگ دائره این انتخاب را وسیعتر کنند و تا به دوبرابر برسانند؛ اگر چنین کاری صورت گیرد:

  • بسیاری از افراد شایسته که دارای سابقه مفید مجلس یا کار اجرایی هستند را پوشش میدهد،
  • گروهها را به وفاق بیشتری میرساند،
  • باعث دلگرمی افراد واجد صلاحیت میشود و نشانگر این است که این گروهها فقط به این تعداد معدود وابسته نیستند که میتوانند با آنها کار کنند. اگر افراد دیگری هم باشند برایشان قابل قبول است اگر چه ممکن است در اولویت اول نباشند،
  • مشارکت مردم را در انتخابات بیشتر میکند وتوان انتخابِ انتخاب کنندگان را بالا میبرد
  • بنابراین چه اشکال دارد مثلاً در شهر تهران گروههای تهیه کننده لیست به جای معرفی 03 نفر این تعداد را تا 03 نفر برسانند و یا مشهد اگر 5 نفر میخواهد آنرا تا 03 نفر ارتقا دهند.

در هر حال، در ایندوره عده ای شاید برای دستگرمی ثبت نام کرده اند، عده ای با آنکه میدانند انتخاب نمیشوند اما از این امتیاز میخواهند در جاهای دیگر و مسئولیتهای بیشتر استفاده کنند، عده ای که واقعاً شایسته اند ولی در لیستی قرار ندارند با آنکه خود را شایسته میدانند ولی مطمئن هستند که رأی نمیآورند و این ظلمی درحق آنان و کشور است. در هرحال انتخاب در این دوره بسیار مشکلتر از گذشته است و میطلبد که رأی دهندگان وقت زیادتری بگذارند ودقت بیشتری به کار برند واز افراد ذی صلاح کمک بخواهند و قبل از ورود به محل رأی انتخاب خود را کرده باشند و به حرف طرفداران گروهها وافرادی که احتمالاً در سر صندوقها زیاد اند گوش ندهند.