گزارش حسابرسی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز پایتخت تأیید شد

گزارش حسابرسی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء به تأیید اعضای شورای شهر تهران رسید.

به گزارش خبر فوری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهل و یکمین جلسه علنی این شورا بررسی گزارش حسابرسی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا ناصر امانی در تشریح بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۰ گفت: شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع برخی موارد اقدام و گزارش آن را به شورا ارائه دهد.

وی افزود: شهرداری تهران باید نسبت به تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالیاتی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران اقدام کند که بر اساس گزارش حسابرس عنوان شد که این کار انجام شده و امیدواریم که گزارش آن نیز ارائه شود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این سازمان ملزم به پیگیری مطالبات سنوات گذشته و بدهی سنواتی به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است که این بدهی‌ها نیز بابت تملک‌های صورت گرفته از سوی این سازمان است.

امانی تأکید کرد: شهرداری تهران بندهای تکلیفی در سال ۱۴۰۱ درباره این سازمان داشته که موظف بود ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع آنها اقدام کند که این موارد شامل بدهی مالیاتی سازمان است که حل شده و بحث بدهی و طلب‌های سازمان‌های دیگر با سازمان بوستان‌ها و فضای سبز است که باید گزارش آن نیز به شورا ارائه شود.

در ادامه مهدی چمران ریاست شورای شهر تهران گفت: بودجه‌ای که به صورت مستقیم از محل جرائم قطع درخت به حساب سازمان بوستان‌ها واریز می‌شد باید عملکردش در این گزارش حسابرسی بررسی شده باشد؛ چراکه یکی از مهمترین وظایف این سازمان تملک و احداث باغ‌هاست.

آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به مهدی چمران ریاست شورا گفت: این موضوع در گزارش مورد اشاره قرار گرفته و در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گزارش آن ارائه شد.

به گزارش خبر فوری، نهایتاً گزارش حسابرسی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق به تأیید اعضای شورای شهر تهران رسید.

انتهای پیام 

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.