اخبار جامعه

تخلیه ۳۷ هزار تن رسوب از کانال و مسیل‌های شمال تهران – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، حمیدرضا حاجوی در جلسه پیگیری ستاد معاونت خدمات شهری و محیط زیست، معاونان، شهرداران مناطق 10 گانه حضور داشتند. گنه و دیگر مدیران شهری این شهرداری، از آماده سازی منطقه یک برای بارندگی های پاییزی با تخلیه 37 هزار تن رسوب از قنوات و مسیل های شمال تهران در 9 ماه گذشته خبر دادند و گفتند: در 10 سال گذشته بیشترین میزان را داشته است. رسوب برداشته شده از مسیل ها و آبراهه های شمال تهران 32 هزار تن است و امسال با فعالیت مستمر نیروهای خدمات رسان شهرستان و در 9 ماه گذشته این رقم به 37 هزار تن رسیده و افزایش می یابد. تا پایان سال

شهردار منطقه یک افزود: قنوات، شریان ها و آبراه های شمال تهران یک شهر زیرزمینی است و افزایش ظرفیت آب در این کانال ها با رسوب زدایی مستمر و 24 ساعته امنیت شهروندان را در هنگام بارندگی تضمین می کند.

وی گفت: برای ارائه خدمات بی نقص به شهروندان باید از منظر معمول فاصله گرفت و این موضوع را به صورت گسترده تری دید.

حاجوی وی تهیه نقشه GIS سرشاخه های اصلی و مسیر قنوات را برای حفظ و اطمینان از مسیر قنوات ضروری خواند و بر تلاش ویژه شهرداران مناطق برای شناسایی این انشعابات اصلی و بررسی مسیر آنها در برابر موانع و موانع تاکید کرد. صاف کردن جریان آب

وی تصریح کرد: لایه ای از نقشه GIS قنوات معاونت شهرسازی باید به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد تا هرگونه پروانه ساخت مشمول بررسی های لازم برای جلوگیری از تخریب قنوات و آبراهه ها شود.

حاجوی وی سیستم اعلام و هشدار سیل را یکی از جالب ترین سامانه های شمال تهران دانست و گفت: این سامانه با نصب شبانه روزی در حوضچه ها، کانال ها و کانال ها رصد و رصد می شود و می توان هرگونه شرایط جوی و مخاطرات را پیش بینی کرد. قبل از وقوع آنها برنامه ریزی شده است.

سعید سلطان مرادی رئیس اداره قنوات و قنوات شهرداری منطقه یک نیز در این جلسه به ارائه گزارش عملکرد پرداخت و گفت: برداشت رسوبات و شارژ مستمر 16 مخزن. گنه رسوب گیر، انسداد در کانال ها به ویژه کانال های مدفون به میخ زدن سلام ترانزیت برای سازه های جمع آن را بیاور همچنین ساماندهی چاه های جذبی، کانال ها و … از جمله اقدامات اجرایی در زمینه ساماندهی تأسیسات زیرزمینی در محدوده منطقه 1 می باشد.

او نیز از میان جمعیت آن را بیاور چندین فاضلاب ورودی به فاضلاب گزارش شد و گفت: این اقدام پس از پیگیری های پی در پی از سوی سازمان آب و فاضلاب صورت گرفت.