اخبار جامعه

اجرای طرح «بهزیستی روانشناختی دوران سالمندی و پیش سالمندی»

اجرای آزمایشی طرح «بهزیستی روانی سالمندی و پیش از سالمندی» در استان های خراسان رضوی و فارس از سوی مدیر کل مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی کشور اعلام شد.

بهزاد وحیدنیا در گفت وگو با خبر فوری. وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح بهزیستی روانشناختی سالمندی و سالمندی گفت: با توجه به وضعیت پنجره جمعیتی کشور و حرکت به سمت سالمندی باید تلاش کنیم تا کشور دوران سالمندی فعالی داشته باشد. . از این رو سازمان بهزیستی طرحی برای بهزیستی روانی افراد سالمند و پیش از سال با محوریت بحث و گفتگو و گروه های سالمندان در زمینه نیازهای روانی و توانمندسازی افراد پیش از سالمندی، مراقبین سالمندان طراحی و تدوین کرده است. مسن. بخش مراقبت و خانه و تیم های خدمات رسانی به موارد سالمندان در چند مرحله طراحی شده است.

وی افزود: فاز اول این طرح در استان های خراسان، رضوی و فارس به صورت آزمایشی در حال اجراست. بر اساس این نظر، نیازهای روانی دوران سالمندی و پیش از سالمندی باید به ویژه در برنامه ریزی و دستور کار دولت قرار گیرد تا کشور سالمندی پویا را تجربه کند. اگر به این موضوع رسیدگی نشود، هزینه های مرتبط با اقتصاد سلامت افزایش می یابد.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: هرچه افراد توانمندتر و فعالانه به موضوع نگاه کنند، مشکلات در دوران سالمندی و هزینه های تحمیل شده به کشور کمتر می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح مرحله ای است و گروه هایی که در این برنامه روی آنها کار می شود مشخص شد، تصریح کرد: اکنون اکثر اقشار ضعیف در سه دهک پایین هستند، افرادی از جامعه که سازمان بهزیستی آنها را پذیرفته است و مراکز شبانه روزی و سالمندانی که در خانه نگهداری می شوند و به نحوی با سازمان بهزیستی مرتبط هستند (در دو استان خراسان رضوی و فارس) زیر چتر این طرح هستند، برای این منظور تطبیق داده شدند. جامعه، کتاب های مختلف و برنامه های خاص با سرفصل های خاص.

وحیدنیا تصریح کرد: به امید خدا پس از معرفی این آموزش ها، نظارت فعال مددکاران انجام می شود و طی 3 تا 6 ماه وضعیت این بزرگان بررسی می شود.

انتهای پیام