اخبار جامعه

بازنشستگی‌ پیش‌ازموعد؛ بلای جان تامین اجتماعی/ الزامات تغییر سن بازنشستگی در ایران

طبق قوانین تامین اجتماعی، سن بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال است. این در حالی است که در برخی موارد و بر اساس برخی قوانین، بازنشستگی با عنوان «پیش از موعد» با سنوات کمتر بیمه ای و سن کمتر صورت می گیرد، زیرا از جمله بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی کارگران زن است. با 20 سال سابقه و 42 سال و همچنین بازنشستگی با 10 سال سابقه کار.

به گزارش خبر فوریبازنشستگی پیش از موعد یکی از چالش های اصلی نهاد تامین اجتماعی است که تاثیر منفی بر ضریب حمایتی این نهاد و همچنین برهم زدن تعادل منابع و هزینه ها دارد.

کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی برای تغییر قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و بازنگری در مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد، افزایش امید به زندگی به بیش از 70 سال را ضروری می دانند و بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده اند. .

مجتبی طهماسبی آشتیانی رئیس سازمان بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در گفت وگویی اخیر در هفته نامه سازمان تامین اجتماعی (آتیه نو) به بررسی سابقه بازنشستگی پیش از موعد، علت اجرای این قانون و وضعیت آن پرداخته است. در دهه های اخیر گفت: می توان آن را از چند جهت تقسیم کرد. یکی از مهم ترین بخش های بازنشستگی، تقسیم بین بازنشستگی عادی و پیشرفته است. بازنشستگی پیش از موعد در قانون تامین اجتماعی تعریف نشده است، اما از آنجایی که قانونگذار گاه استثناهایی از شرایط لازم برای بازنشستگی قائل است، به این موارد بازنشستگی پیش از موعد گفته می شود.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال، از وجود چالش در برخی پارامترهای بازنشستگی خبر داد. به عنوان مثال، بیش از 50 درصد بازنشستگی های تامین اجتماعی پیش از موعد است که هزینه ها را بالا می برد. این 50 درصد شامل چه نوع بازنشستگی های پیش از موعد می شود؟» وی گفت: بازنشستگی بر اساس قانون تعیین تامین اجتماعی افراد و همچنین بازنشستگی از مشاغل سخت و زیان آور بیشترین سهم را در افزایش بازنشستگان پیش از موعد داشته است. در سالهای اخیر.

2 عامل موثر در بازنشستگی پیش از موعد

بازنشستگی با 10 سال سابقه و بازنشستگی از مشاغل سخت و زیان آور

رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: امکان واریز کسری حق بیمه برای پرداخت حق بیمه کمتر از 10 سال با توجه به شرایط سنی و بهره مندی از خدمات درمانی در قانون تخصیص. و از طرفی استفاده از مزایای شمارش هر سال سابقه کار در مشاغل سخت و سودآور یک سال و نیم و حذف شرط سنی بسیار پرطرفدار است.

روند صعودی بازنشستگی پیش از موعد طی 10 سال گذشته و افزایش آمار از 13 درصد به 51.5 درصد.

طهماسبی افزود: بر اساس گزارش های آماری، میزان بازنشستگی پیش از موعد در 10 سال گذشته همواره بالا بوده و تعداد بازنشستگان پیش از موعد از 13 درصد در سال 1398 به بیش از 51.5 درصد در سال 1393 رسیده است و از سال 2019 این تعداد افزایش یافته است. بازنشستگان پیش از موعد بیشتر از بازنشستگان عادی بوده است

وی درباره کارهای سخت و زیان آور و لزوم کنار گذاشتن برخی مشاغل از کارهای سخت و زیان آور نیز گفت: کار سخت و زیان آور به عنوان عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیر استاندارد محیط کار و غیراستاندارد فیزیکی، شیمیایی تعریف می شود. عوامل مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار -که استاندارد و سخت کوشی و مضر هستند. استخدام کارگران در آن کار یا در آن مکان تنشی در درون او ایجاد می شود که بسیار بیشتر از ظرفیت های طبیعی جسمی و روحی اوست. نتیجه این کار بیماری های شغلی و عوارض آن است.

کدام مشاغل سخت و زیان آور هستند؟

رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: البته با اعمال تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و … می توان خشن و زیان آور بودن برخی مشاغل را کاهش و یا از بین برد. بر این اساس مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم می شوند. بر اساس قانون تامین اجتماعی و تغییرات مربوطه، گروه الف به مشاغلی اطلاق می شود که ماهیت شغل سخت و زیان آور است، اما با رعایت بهداشت، ایمنی و اقدامات مناسب توسط کارفرما قابل رفع است. گروه «ب» شامل مشاغلی با ماهیت سخت و زیان آور است که توسط کارفرما با استفاده از اقدامات بهداشتی، ایمنی و فنی از سختی و زیان آور بودن این مشاغل کاسته می شود اما همچنان سخت و زیان آور خواهند بود. .

طهماسبی با بیان اینکه تعیین و تجزیه و تحلیل مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کمیسیون های استانی است، تصریح کرد: این امر بر عهده کمیسیون های استانی است. بدین ترتیب بنا به درخواست کارفرما یا کارفرما، موسسات، وزارت بهداشت، کار و یا سازمان تامین اجتماعی نسبت به تعیین سختی و زیان آور بودن مشاغل در هر کارخانه، احراز سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای از وزارت بهداشت و بازرسان کار از وزارت کار و سپس با تایید کمیته های استانی انجام می شود، وی گفت: کارفرمایان کارخانجات سخت و زیان آور. موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیته یا شورای تشخیص و اجرای مشاغل سخت و زیان آور نسبت به اطمینان از عوامل و شرایط محیط کار اقدام و نتیجه را گزارش نمایند. کتبی به کمیته های فوق الذکر. برای بررسی و تایید

وی افزود: بر عهده کمیسیون های بدوی استانی است که با انجام اقدامات لازم به موارد حذف از مشاغل سخت و زیان آور رسیدگی کنند. همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور، وزارتخانه های کار و بهداشت موظفند خارج از مهلت مقرر از کارگاه ها بازدید و نتیجه را به کمیته بدوی گزارش دهند.

مدیر کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه همانطور که ملاحظه می شود در قانون اقدامات لازم برای افزایش مشاغل، کاهش یا حذف ویژگی های خشن و زیان آور و همچنین حصول اطمینان از این امر اعمال شده است. . و در راستای بهبود فضای کاری گفت: اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی وظایف تعیین شده از سوی دستگاه های ذیربط به طور کامل انجام نشده است و مشکلاتی در زمینه صحت سنجی مشاغل در کمیته های استانی وجود دارد. و همچنین با هدف از بین بردن خصوصیات سخت و زیان آور آنها.

شرایط بازنشستگی و مشمولان مشاغل سخت و زیان آور

طهماسبی با بیان اینکه تشخیص مشاغل صعب العبور و سودآور بر اساس ضوابط و سیاست های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیسیون های اول و تجدیدنظر استانی است، تصریح کرد: در صورت قبول مشاغل مورد ادعای بیمه شدگان. کمیسیون های مذکور با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور بدون توجه به سن. و همچنین بر اساس قانون مشاوره مصوب 29/6/1390 با الحاق پرونده های اصلی و سازش (هر سال 1.5 سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور) دارای شرایط بازنشستگی در ماده (76) بوده و با توجه به مفاد تبصره های ذیل می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازنشستگی پیش از موعد با توجه به افزایش امید به زندگی همچنان لازم است؟ وی بیان کرد: سن بازنشستگی به عنوان یکی از پارامترهای مهم طرح های بیمه ای در بسیاری از کشورها به تناسب امید به زندگی افزایش یافته است تا از ثبات وجوه حمایت شود و پیامدهای مثبت اقتصادی به دنبال داشته باشد.

شرایط تغییر سن بازنشستگی در ایران

رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی افزود: افزایش امید به زندگی در شرایطی که اصلاح سن بازنشستگی را شامل نمی شود منجر به افزایش تعداد مستمری بگیران، افزایش مدت زمان شده است. حقوق بازنشستگی، اصلاحات در سن بازنشستگی. اثرات روانی منفی بر بازنشستگانی که قادر به کار هستند و غیره. بنابراین اصلاح سن بازنشستگی و تنظیم آن با امید به زندگی ضروری است. در کشور ما با وجود افزایش امید به زندگی، سن عادی بازنشستگی ثابت مانده است; با توجه به قوانین بازنشستگی پیش از موعد، سن موثر بازنشستگی نیز کاهش یافته است.

پیامدهای بازنشستگی پیش از موعد برای نهاد تامین اجتماعی

طهماسبی همچنین به تبعات وضع بازنشستگی پیش از موعد برای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: سنوات کمتر بیمه ای یا به عبارتی خروج زودهنگام از بازار کار فعال، دریافت مستمری طولانی تر و همچنین دریافت مبلغ بیشتر. . حقوق بازنشستگی و مزایا (به دلیل برخورداری از سنوات عرفاقی) از سوی دیگر توسعه مشاغل سخت و زیان آور و عدم انجام تکلیف قانونی در رفع و اصلاح آنها، تعادل منابع و هزینه ها را به هم می زند. از طریق کاهش نسبت حمایتی با شیب بیشتر، اثرات نامطلوبی بر ثبات سازمان و صندوق های بازنشستگی در سال های آتی خواهد داشت.

وی افزود: در محاسبات اکچوئری، بازنشستگی پیش از موعد به میزان قابل توجهی نسبت حمایتی سازمان را کاهش داده است که آسیب های جبران ناپذیری به سازمان وارد می کند و منافع فعالان اجتماعی سازمان را تهدید می کند.

یکی از دلایلی که در زمان تصویب چنین قوانینی برای بازنشستگی پیش از موعد ذکر شد، جایگزینی نیروی کار جوان با افراد مسن تر بود. رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی درباره تاثیر درازمدت اجرای این قانون گفت: این دلیل بر فرض جانشینی بین کارگران سالمند و جوان است. اما بر اساس قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار مستمر یا ۲۵ سال سابقه کار مستمر داشته باشند و بابت کار سخت و زیان دیده حق بیمه پرداخت کنند و شرایط سنی نداشته باشند می توانند. درخواست بازنشستگی. . از سازمان تامین اجتماعی

طهماسبی افزود: درج نشدن سن تعیین شده برای اجرای این قانون منجر به بازنشستگی گروه زیادی از متقاضیان در سنین پایین می شود و پس از بازنشستگی مجدداً در همان کارخانه یا کارخانه غیررسمی دیگر استخدام می شوند. زیرا این افراد مهارت و دانش لازم برای انجام این کار را دارند و ادامه کار غیررسمی برای کارفرمایان مقرون به صرفه است اما این امر علاوه بر تحمیل بار مالی به سازمان تامین اجتماعی به دلیل اجرای قانون، مانع از برخی مشاغل می شود. . از وصول حق بیمه استخدام یک نفر تازه وارد به سازمان منتقل می شود و منجر به کاهش فرصت های شغلی جوانان می شود. این امر همچنین به ناامیدی برخی از کارفرمایان منجر شده است که وقتی زمان سود بردن از تجربه است، کارگران باتجربه خود را از دست می دهند.

وی در خصوص اصلاح قوانین تامین اجتماعی در قالب برنامه هفتم توسعه و برنامه اجرایی سیاست های کلی تامین اجتماعی گفت: قوانین تامین اجتماعی و برخی مواد مرتبط قانون کار نیاز به بازنگری دارد اما وجود ضمانت نامه های اجرایی و کاربرد آنها نیز حائز اهمیت است

رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: لزوم تغییر شرایطی مانند شرط سنی (2 الحاقی به ماده 76) تا بتوان از مزایای قانون اصلاح کننده قانون بهره مند شد. حدنصاب سنوات بازنشستگی، لزوم رعایت دقیق مفاد ضوابط اجرایی، سالم بودن محیط زیست بر اساس موازین و … که پس از گذشت بیش از 20 سال از اجرای قانون به آن نرسید. ایجاد. هدف قانونگذار که حفظ نیروی انسانی و سالم سازی محیط زیست با کاهش یا حذف ویژگی های خشن و زیان آور است و باعث افزایش چشمگیر نیازهای فردی و گروهی شده است. به همین دلیل موضوع لزوم بازنگری در قانون و ضوابط اجرایی بارها در پیشنهادات تغییر قانون (تغییرات پارامتریک)، آیین نامه ها و همچنین با موضوع «توانمندسازی و پایداری» مطرح شده است. طرح”. موسسه تامین اجتماعی».

طهماسبی افزود: امیدواریم با توجه به حساسیت موضوع در راستای اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مسئولان نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه و سایر موارد اجرایی توجه ویژه داشته باشند. برنامه ها

انتهای پیام