اقتصادی

تنظیم بازار با هدف تحقق وعده دولت سیزدهم

عسگری در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه هلدینگ سیمان تامین، افزود: تعریف پروژه های افزایش بهره وری و بهره وری شامل تعریف پروژه های عمرانی و تعریف پروژه های خلاقانه است.

وی افزود: 32 درصد از سهم بازار سیمان کشور در اختیار هلدینگ سیمان تامین است. برای پیشبرد اهداف، سند چشم انداز 1412 هالینگ سیمان تامین طراحی شده است. این سند اهداف و عملکردهای سیمان تامین را در یک دوره 4 ساله بیان می کند.

عسگری با اشاره به مهمترین اقدامات هلدینگ سیمان تامین گفت: تنظیم بازار 13. برای تحقق وعده دولت و شناسایی عرضه مناسب کالا و نقطه بهینه عرضه و تقاضا در مقابل کالا یکی از مهمترین اقدامات دستاوردهای مهم».

وی افزود: تشکیل ستاد برنامه گروه شرکت های سیمان، اصلاح فرآیندهای یکپارچه سازی و تصمیم گیری پروژه ها، راه اندازی بازار گواهی سپرده و بازدید مستمر از پروژه ها و کارخانه ها از دیگر اقدامات مثبت و مهم هلدینگ سیمان است.

علی رستمی مدیرعامل شستا در این جلسه با اشاره به جایگاه سیتا در بورس گفت: ارزش سهمیه سیمان باید به بازار بیاید. با برنامه ریزی صحیح و مشاوره صحیح برای انجام ماموریت های شبانه روزی، باید آن را امتحان کنید.

وی افزود: سیتا باید یک سبد تولید و یک طرح برای سایر محصولات ساختمانی را تکمیل کند. سیمان نگهدارنده نباید تنها محصولی با چنین ظرفیت بالایی باشد.

مدیرعامل شستا با اشاره به ضرورت توسعه پروژه ها گفت: با توجه به رسالت شستا در توسعه سرمایه گذاری، امیدواریم با انجام یک برنامه ریزی در این مزرعه، تیم توسعه ای برای ایجاد پروژه های خلاقانه در مناطق فقیرنشین تشکیل شود. با توجه به این موضوع و جهت گیری تامین مالی، بازار مالی و پولی را در نظر بگیرید.

وی افزود: در تمامی زیرمجموعه های مزرعه برای اجرای نظام حاکمیت شرکتی باید قوی باشید. کمیته های نامزدی را فعال کنید و در استفاده از نیروها در امور استخدامی و تخصصی دقت کنید.

gN6nGNRg6Acw