اخبار عمومی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط که اروپا در یک بحران جدی قرار دارد، بیان این نکته بیانگر روحیه نژادپرستانه غرب نسبت به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این حرف از زبان شرقی ها می آمد، رسانه ها چه غوغایی به پا می کردند. او با این تمثیل می خواهد آن فکر را به صحنه اجتماعی هم سرایت کند.

شاید این یک فرافکنی است و به این معنی است که با توجه به تغییرات جهان، از جمله قطع گاز روسیه و اروپا، جنگل حمله به باغ است و از قبل تقصیر آنها نیست و هر چقدر هم که وحشی باشند، نیستند. سرزنش کردن

آنها فراموش کرده اند که اگر زمین آنها باغ شده است، آن باغ حاصل غارت کشورهای ضعیف و عقب مانده آنهاست. شهرهایی که توسعه خود را مدیون روستاها هستند و هنوز هم مدیون آنها هستند، به نظر می رسد خود را برتر می دانند و اغلب می دانند و می بالند.

کافی است تاریخ آنها را بخوانید و ببینید در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و در آن زمان کشورهای شرقی چین و ایران و حتی آفریقا در سطح تمدن بودند.

از زمان به اصطلاح انقلاب صنعتی و ظهور استعمار و غارت تمامی امکانات کشورهای تحت سلطه به نفع اروپا و آمریکا همراه با قتل و زندان و تبعید مصادره شد و مردم به ویژه کشورهای عقب مانده عقب نشینی کردند. . آنها باغبان هستند و دیگران جنگلبان. ای کاش جنگلبان که در نگاه و افکار بورل باید حیوان جنگل باشد، لیاقت بیش از این را داشته باشد. کسانی که بیهوده می پذیرند و به آنها سنگ می زنند و سبک زندگی طبقه پایین در آن کشورها را به زندگی در کشور خودشان ترجیح می دهند.

6565